Tagi

Budżet miasta Kobyłka został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce dnia 29.12.2011r.

Planowane dochody miasta: 60 023 656PLN
Planowane wydatki miasta: 52 062 463PLN

Największy udział w wydatkach miasta w 2012 stanowią: oświata i wychowanie (41,16%), administracja (18,91%), gospodarka komunalna (7,8%), transport (6,83%), gospodarka mieszkaniowa (3,78%), kultura (2,45%), obsługa długu publicznego (1,97%).

Czego możemy oczekiwać po budżecie 2012? Inwestycje?

W budżecie 2012 zaplanowane jest zrealizowanie następujących inwestycji przez miasto:

* Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego etap I i II
* Kanalizacja sanitarna – projekty, budowa sieci i odgałęzień zakończonych studzienkami
* Budowa dróg gminnych – ul. Chopina i ul. Matejki wraz z odwodnieniem
* Wykup gruntów
* Budowa sieci wodociągowych
* Rozbudowa i przebudowa wejścia do ZSP nr 2
* Budowa przepompowni do odprowadzenia wód deszczowych z terenów MKS Wicher Kobyłka
* Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wygonowej
* Oświetlenie ulic
* Wykonanie projektów odwodnień
* Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego
* Zwiększenie dostępu do kształcenia dla osób niepełnosprawnych ZSP Nr 2
* Modernizacja MOK
* Zakup odśnieżarki
* Zakup syreny alarmowej na budynku ZANTEN

Inwestycje zaplanowane / realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Komedę Powiatową Straży Pożarnej:

* Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej
* Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
* Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego
* Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
* Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu