Tagi

, , ,

Przejazd skróci się po zmianie świateł przy ul. Łabiszyńskiej. Ale na płynny ruch trzeba jeszcze poczekać.
Dro­gowcy wy­łą­czy­li wia­duk­ty nad skrzy­żo­wa­niem z ul. Ła­bi­szyń­ską. Kie­row­cy mu­szą te­raz prze­jeż­dżać ze­wnętrz­ny­mi pasami i cze­kać na świa­tłach.

– Pla­nu­je­my za­koń­czyć ro­bo­ty na tym odcinku w kwiet­niu – mó­wi Mał­go­rza­ta Tar­now­ska. – Póź­niej za­czną się od­bio­ry. Ozna­cza to, że na Eu­ro 2012 sa­mo­cho­dy już po­win­ny po­je­chać no­wą tra­są.

Je­śli ekra­ny zo­sta­ną ukoń­czo­ne du­żo wcze­śniej niż ca­ły od­ci­nek tra­sy, to jest szan­sa, że sa­mo­cho­dy wró­cą na wia­dukt jesz­cze przed od­bio­ra­mi.

Artykuł w Życiu Warszawy.